กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Internal Audit
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
การกำหนดระยะเวลาการพักอาศัยในบ้านพักของพนักงานมหาวิทยาลัย
การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
การขอยกเว้นไม่กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ตามมาตรา 4 เบญจ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521
การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
การเบิกค่าเช่าบ้านตามคำพิพากษาของศาลปกครอง
การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม "โครงการทัวร์สุขภาพ"
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกทางกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฏหมาย
การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
การประกาศกำหนดสำนักงานในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (เพิ่มเติม) การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม
การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing)
การยื่นอุทธรณ์ขอให้พิจารณากำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
การส่งเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือและบำเหน็จบำนาญกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดและซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชง.ค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
ขอซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ. 5,100 บาท)
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2540
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ.2542
แจ้งการใช้งาน "รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา" ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการแห่งใหม่ต่อไป
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน
แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล
แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดินเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย กรณีข้าราชการซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางจิตที่ส่วนราชการสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ.2548
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการซึ่งลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2547
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ลาออกจากราชการตามาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การชดใช้เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติคืนให้แก่ทางราชการ กรณีผู้กู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การชดใช้เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติคืนให้แก่ทางราชการ กรณีผู้กู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด รุ่นที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การชดใช้เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับตามพระราชกฤษฏีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติคืนให้แก่ทางราชการของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
ประกาศคณะกรรมการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 3)
ประกาศคณะกรรมการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 4)
ประกาศคณะกรรมการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2554
ประกาศคณะกรรมการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศคณะกรรมการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจัดสวัสดิการบ้านพักและการเข้าพักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร เพื่อใช้เป็นเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร เพื่อใช้เป็นเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ (กรณีผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน) พ.ศ. 25
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าประกันความชำรุดเสียหายบ้านพักราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินกองทุนพัฒนานักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการสำหรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และการรักษาพยาบาล
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับบุคลากรสายวิชาการ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 (รวบรวมการแก้ไขตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ.2535 - (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2554
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2533
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2533
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2535
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2538
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีการเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พระราชกฤษฎีการเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2535
พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2544
พระราชกฤษฏีกายกเลิกพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฏีกายกเลิกพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (รวบรวมการแก้ไขตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ.2494 - (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2543)
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับเงิน การพิจารณา และการขยายระยะเวลาในการขอรับเงินสงเคราะห์ เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2527 (รวบรวมการแก้ไขตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ.2527 - (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2542)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของทางราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2540 และวิธีการเบิกจ่าย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชย และการส่งเงินเช้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2544
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2544
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519 (รวบรวมการแก้ไขตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ.2519 - (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2540)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ.2521
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุน ดร.จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ.2542
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ พ.ศ.2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม๋โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร พ.ศ.2544
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2544
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2544
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย พ.ศ.2543
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนากิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2541
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาแม่โจ้ พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการจัดหาทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพลังงานทดแทน พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพลังงานทดแทน พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม พ.ศ.2544
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2543
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน พ.ศ.2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร พ.ศ.2544
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2545
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา หารือกรณีการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินับอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีบ้านพักข้าราชการถูกน้ำท่วม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จและวันรับบำเหน็จ เพื่อพิจารณาจำนวนเงินที่จะต้องคืนเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรัปปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือัรบรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

กองตรวจสอบภายใน ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5387-3320-3  โทรสาร 0-5387-3324