ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน
Tel. 0 5387 3321 , E-mail prasart@mju.ac.th

งานตรวจสอบสายที่ 1

หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1
Tel. 0 5387 3322 , E-mail

งานตรวจสอบสายที่ 2

หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2
Tel. 0 5387 3322 , E-mail
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
Tel. 0 5387 3323 , E-mail Bunprapa_jt@mju.ac.th

งานตรวจสอบสายที่ 3

หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3
Tel. 0 5387 3323 , E-mail
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
Tel. 0 5387 3323 , E-mail

งานอำนวยการ

หัวหน้างานอำนวยการ
Tel. 0 5387 3320 , E-mail
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 0 5387 3320 , E-mail