กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Internal Audit
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่2) พ.ศ.2547
กฎ ก.พ.อ ว่าด้วยการกำหนกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
กฎ ก.พ.อ ว่าด้วยโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549
กฎ ก.พ.อ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2554
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554
กฏกระทรวง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
การกำหนดกรอบของตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระหว่างการปรับใช้ระบบบริหารงานบุคคลใหม่
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
การขออนุญาตไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว หรือการลาตามระเบียบการลา หรือระหว่างวันหยุดราชการ
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
การช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวในระบบราชการ
การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2553
การดำเนินมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
การตรวจสอบคำนวณเงินกรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยโดยได้รับทุน
การตรวจสอบคำนวณเงินที่ต้องชดใช้กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสัญญาการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การตรวจสุขภาพอนามัยสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการที่จะไปศึกษาในต่างประเทศ
การติดตามเรียกชดใช้เงินกรณีผิดสัญญา
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
การทำสัญญาของผู้รับทุนและข้าราชการที่ไปศึกษา หรือฝึกอบรมภายในประเทศ และการผ่อนผันให้นับเวลาการบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นการชดใช้ทุน
การเทียบตำแหน่ง
การเทียบตำแหน่ง
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารและผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ
การปฏิบัติราชการชดใช้ทุนลาศึกษาภายในประเทศ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
การปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
การปรับปรุงคุณสมบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ
การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศเพิ่มเติม
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
การผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา
การพิจารณาประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานกรณีตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
การพิจารณาเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก่อนนำเสนอ ก.ม.
การรับรองคุณวุฒิ
การเรียกชดใช้เงินกรณีผิดสัญญา
การเรียกชดใช้เงินกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และสัญญาการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุราชการ
การให้ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมทำสัญญารับราชการชดใช้
แก้ไขประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ.2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2546
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ หรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการ พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนงานภายใน พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี พ.ศ.2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กำหนด พ.ศ.2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัย พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ.2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ.2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมิใช่ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ข้อร้องเรียนกรณีมหาวิทยาลัยขอนแก่นงดจ่ายเงินเต็มจำนวนให้ผู้บริหารโดยไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
ข้อหารือเกี่ยวกับการขอยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผู้บริหารและวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ขอหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
ข้อหารือข้อกฎหมายเกียวกับการเลื่อนเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดของตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การปรับกรอบตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าสู่ระบบการบริหารงานบุคคลาตามระบบใหม่
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น
เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ
แจ้งเวียนแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อรับโอนข้าราชการ
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการให้บุคลากรช่วยราชการ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการขอยืมตัวข้าราชการไปช่วยราชการ
ตอบข้อหารือ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตอบข้อหารือการผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตอบข้อหารือเรื่อง ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
ตัวอย่างการบริหารวงเงินและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel
แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
แนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
แนวทางการพิจารณาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีมีประสบการณ์การทำงาน
แนวทางการพิจารณาให้นักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
แนวทางดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกัน สัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมการดำเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่และขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
แนวปฏิบัติในการยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการ
แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
บัญชีเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและแบบสัญญาค้ำประกัน
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศของลูกจ้างประจำ โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา
ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ (กรณีผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน)
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เรื่อง มาตรการการย้ายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณี ปฏิบัติหน้าที่หั
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญการ ระดับชำนาญงานพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพา
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2555
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 6) กรณีจ้างผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดบัญชีค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ซึ่งบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและเงินสะสมของพนักงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง บัญชีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน และวิธีการลงเวลาปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลาของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้าปฏิบัติงาน การนับวันปฏิบัติงานของผู้ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีไปรับราชการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์เป็นพนักงานส่วนงาน กรณีสรรหาแบบช่องทางพิเศษ (FAST TRACK)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยขาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยลัย พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน การตัดโอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยราชการในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือขอรับพนักงานมาช่วยราชการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2554
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้าปฏิบัติงาน การนับวันปฏิบัติงาน และค่าจ้างที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยระบบสแกนลายนิ้วมือ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดกรอบภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและผู้มีอำนาจอนุมัติในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547
พระราชกฤษฏีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิใบบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ พ.ศ.2547
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2544
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2523 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการตำแหน่งนิติกร พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานขับรถยนต์ ซึ่งสังกัดหน่วยงานที่มีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและผู้รักษาการในตำแหน่ง พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสโมสรบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสโมสรบุคลากร พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ้าง การบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2547
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าคุณวุฒิ
สกอ.ตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกรณีพนักงานสถาบันอุดมศึกษาได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานภายในจะสามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์บัญชี 18 ได้หรือไม่
สกอ.ตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามมติ ก.พ.อ. กรณีการพิจารณานำกรอบตำแหน่งที่ได้เคยมีการวิเคราะห์เพื่อกำหนดจำนวนและระดับตำแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลเดิมไว้แล้วมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
สกอ.ตอบข้อหารือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
สรุปหลักการและสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว109 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์การคิดคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งสัญญารับทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันกรณีข้าราชการผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2594 สำหรับข้าราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2594 และการรับเงินคืน และการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนม
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
หารือแนวทางการเยียวยากรณีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำผิดพลาด
หารือปัญหาข้อกฏหมายมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
หารือสัญญาลาศึกษาของข้าราชการที่ขอลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ

กองตรวจสอบภายใน ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5387-3320-3  โทรสาร 0-5387-3324