ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Internal Audit
กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
การกันเงินงบประมาณเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พันเพื่อนำเงินมาจัดสรรเป็นแรงจูงใจ
การกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ
การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ใช้จ่าย
การขออนุมัติให้อาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาเป็นวิทยากร
การคำนวณอัตราค่าเช่ารถของส่วนราชการ
การจดทะเบียบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การจัดทำรายละเอียดงบประมาณของผู้รับทุนผูกพันในประเทศ
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
การจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
การจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ
การจ่ายเงินค่าตรวจกระดาษคำตอบ
การจ่ายเงินเดือนโดยใช้บริการของธนาคาร
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น
การชำระเงินค่าฝากส่งไปรษณีย์
การเช่าซื้อรถกรณีรับค่าตอบแทนเหมาจ่าย
การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
การใช้ดร๊าฟท์เป็นหลักฐานในการขอเบิกเงินแทนใบเสร็จรับเงิน
การใช้โทรศัพท์ราชการโทรทางไกลในเรื่องส่วนตัว
การใช้โทรศัพท์และโทรสารของทางราชการในเรื่องส่วนตัวระหว่างประเทศ
การใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ของส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำในต่างประเทศ
การใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินอยู่ในฉบับเดียวกัน เป็นใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการชำระเงินผ่านธนาคาร
การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย
การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภคในนามหน่วยงานอื่น
การใช้ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้รายจ่ายรายการเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
การใช้สำเนาภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีผู้ประสบภัยจากรถ
การใช้สำเนาเอกสารเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย
การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าลงทะเบียน
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากับข้าราชการพลเรือนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเดินทางไปราชการ
การเทียบตำแหน่งลูกจ้างเพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การบัญชีสำหรับส่วนราชการในภูมิภาค
การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอกของส่วนราชการ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณีได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นและกรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย)
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีได้รับเชิญเป็นวิทยากร
การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ
การเบิกค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า)
การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างระหว่างการฝึกอบรม
การเบิกค่าลงทะเบียน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคมที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต (Internet)
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
การเบิกจ่ายค่าที่พักในการฝึกอบรมใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ ที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และค่าส่งไปรษณียภัณฑ์ของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารและค่าส่งไปรษณียภัณฑ์ของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
การเบิกจ่ายเงินค่าบริการจอดรถในการติดต่อราชการ
การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
การเบิกจ่ายเงินค่าพูดโทรศัพท์ทางไกล
การเบิกจ่ายเงินค่าพูดโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ
การประทับตราในหลักฐานการจ่ายเงิน
การประทับตราในหลักฐานการจ่ายเงิน
การปรับปรุงแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระให้แก่รัฐวิสาหกิจ
การปรับปรุงแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการชำระหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระให้แก่รัฐวิสาหกิจ
การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
การปรับเพิ่มอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงประจำเดือนของผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์
การป้องกันมิให้ข้าราชการใช้โทรศัพท์ราชการโทรทางไกลในเรื่องส่วนตัว
การเปิดบัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ
การมอบอำนาจอนุญาตการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของอธิการบดี
การยกเว้นภาษีให้บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับรายจ่ายที่จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
การรับสมัครสอบแข่งขันด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค
การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2548
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
การหักภาษีเงินรายได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์หน้าฎีกา
การหักลดหย่อนภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการยื่นแบบแสดงรายการสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
การโอนเงินงบประมาณไปใช้ในการประชุม หรือดูงานต่างประเทศ
ขอแก้ไขข้อความในหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม 2560
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการคิดค่าไฟฟ้าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยงานวิจัย พ.ศ.2542
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2543
ขอเรียนซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ข้อเสนอของกระทรวงพลังงานให้นำเงินที่หน่วยงานของรัฐประหยัดค่าไฟฟ้าและน้ำมันได้เกินกว่าร้อยละ 5 ไปเป็นเงินรางวัลประจำปี
ขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน)
ขออนุมัติใช้รูปแบบใบกำกับภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการสำหรับบุคคลภายนอก
ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกาย
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายสำหรับนายกสภามหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ค่าธรรมเนียมธนาคารเนื่องจากการโอนย้ายระบบ SMART ไป Bulk Payment System
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาขออนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างแทนอธิการบดี
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการและลูกจ้างแทนอธิการบดี
คู่มือทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน 16 สาขาวิชา
เงินรายได้จากการฝึกอบรมของส่วนราชการ
เงินสมนาคุณกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ค่าสาธารณูปโภค)
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักกรณีหน่วยงานจัดโครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ที่ พ.ศ.2539
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณอัตราค่าเช่ารถมาใช้ในราชการ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญายืมเงินทดรองราชการ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการกำกับห้องสอบ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค
ซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
ซักซ้อมความเข้าใจการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ตอบข้อหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ
ตอบข้อหารือข้อกฎหมายการเบิกจ่ายเงินเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางการควบคุมการยืมเงินทดรองราชการ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
แนวทางปฏิบัติงบโครงการบริการวิชาการ
แนวปฏิบัติการรับและจ่ายเงินสนับสนุนหรือเงินบริจาคจากหน่วยงานอื่น
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS
แนวปฏิบัติในกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญคู่จ่ายกรณีซื้อของจากต่างประเทศ
ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับที่ 1/2550 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างและเงินสะสมของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรมตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 31)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับรองการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 20)
ประกาศกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง นโยบายและแนวทางการใช้เงิน
ประกาศกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้เงิน
ประกาศกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินจากกองทุน
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2556
ประกาศคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อการไปเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
ประกาศคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อสนับสนุนค่าตีพิมพ์ และให้ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ
ประกาศคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อสนับสนุนนักวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกอบรม ดูงาน ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ National Chung Hsing University
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกอบรม ดูงาน ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ National Chung Hsing University (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกอบรมระหว่างมหาวิทยาลัย กับ โครงการ IAESTE Thailand ( The International Associstion for the Exchange of Students for Technical Expericnce IAESTE Thailand )
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดประเภทรายการจ่ายเงินรายได้ รายการค่ารับรองเหมาจ่ายสำหรับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดประเภทรายจ่ายเงินรายได้ รายการค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่ารับรองเหมาจ่ายสำหรับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในการประเมินผลงานของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่ารับรองเหมาจ่ายสำหรับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และค่าบริการของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ เป็นค่ารางวัลแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ เป็นค่ารางวัลแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราการใช้บริการสนามเทนนิส
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา และตรวจสอบผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของผู้ขอกำหนดตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาปกติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาปกติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาประเภททดลองเรียน และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาประเภททดลองเรียน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 6) เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาใบสมัครและคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ในส่วนของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2549
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้ ประเภทค่าใช้สอย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุมและค่าตอบแทนผู้ช่วยเลขานุการ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาสัญจร นอกอำเภอละแม จังหวัดชุมพร (จัดการเรียนการสอน ณ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอน พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจากงบประมาณเงินรายได้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนาบุคลากร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ เป็นค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เทียบเรียน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาสัญจร นอกอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ สาขาวิชาการประมง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาสัญจร นอกเภอละแม จังหวัดชุมพร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program) สาขาวิชา Tourism and Leisure Management ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกับ College of Tourism and Design Vanung University,
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับปริญญาโท คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับปริญญาเอก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย สำหรับโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาที่สอง หลักสูตร 1 ปีครึ่ง (ภาคพิเศษ)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบของเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ (สหวิทยาการ) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าที่พักของตัวแทนจำหน่ายเป็นหลักฐานการจ่าย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ และกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการผลิต 84 พระบัณฑิต 84 พรรษา ถวายองค์ราชัน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ค่าตอบแทนการสอนและค่าสอนเกินภาระงานสอน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2543
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้ค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษา เพื่อการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ (คณะพัฒนาการท่องเที่ยว)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษา เพื่อการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ (คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ (คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้นักศึกษา เพื่อการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ (คณะวิทยาศาสตร์)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย - กรรมการที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีมีภารกิจระดับมหาวิทยาลัย , กรรมการที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีมีภารกิจเฉพาะเรื่อง , กรรมการที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีมีภารกิจระดับคณะและเฉพาะเรื่อง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) - อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย , กรรมการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสำเร็จในการดำเนินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 13) - กรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ , กรรมการพัฒนาระบบงานคลัง , กรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 19) - กรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง , กรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) - กรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 25) - กรรมการสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) อัตลักษณ์ (Identity) และภาพลักษณ์ (Image) เพื่อสร้างแบรนด์ (Brand) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 26) - กรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำสำนักงานอธิการบดี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - กรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง , กรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี , กรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าสมนาคุณประธานสภาพนักงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดแบบใบสำคัญรับเงิน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดแบบใบสำคัญรับเงิน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดแบบใบสำคัญรับเงิน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดแบบใบสำคัญรับเงิน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทเงินรับฝากจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมและหลักฐานการจ่าย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายการจ่ายเงินรายได้ รายการค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารต่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการการประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือผู้อำนวยการ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารับรองเหมาจ่าย และค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารับรองเหมาจ่ายและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าโล่และค่าใบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและการแสดงไมตรีจิต
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ ฉบับที่ 2 ค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายเงินรายได้ รายการ ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายเงินรายได้ รายการค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนผู้ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนผู้ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่ารับรองเหมาจ่าย สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการเงินรางวัลวิทยานิพนธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่