ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Internal Audit
การขออนุมัติทำการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
การจัดทำคู่มือบริการประชาชน
การใช้คำ "ฯพณฯ" เป็นคำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2540
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2550
ซ้อมความเข้าใจการใช้ซองและวิธีปฏิบัติในการจ่าหน้าซอง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องที่สำคัญ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับชั้นความลับประเภทเรื่องที่ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไรโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตามข้อ 19 (4) และ (5) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตามข้อ 19 (4) และ (5) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 (ฉบั
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดคุณวุฒิสาขาที่ขาดแคลน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่และการจำหน่ายสินค้าและบริการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดสรรสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจำหน่ายน้ำมะเกี๋ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้รถยนต์เข้าออกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดราคาสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางในการขออนุญาตใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่นโยบายพรรคการเมือง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตให้บุคคลเข้าจำหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตให้บุคคลเข้าจำหน่ายสินค้าบริเวณโรงอาหาร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่าพื้นที่โรงอาหารอาคารเทิดกสิกร และอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษาในปี พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจำหน่ายหนี้สูญตามการบังคับคดี
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับรองวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการตอบแทนผู้ทำคุณงามความดีในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการตอบแทนผู้ทำคุณงามความดีในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2543
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดทำและการจำหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้วิทยุคมนาคม พ.ศ.2545
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนานาชาติ พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาสำหรับเยาวชนและสตรีกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับโครงการพระธรรมจาริก พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2542
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยโครงการผลิต 80 พระบัณฑิต 80 พรรษาแด่องค์ราชันย์ พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยโครงการผลิต 84 พระบัณฑิต 84 พรรษา ถวายองค์ราชัน พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยโครงการส่งเสริมการผลิตตำราและเอกสารคำสอน พ.ศ.2542
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ.2542
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ.2532 แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ พ.ศ.2544
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาฯ เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ส่งร่างระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ.2542
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ด่วนที่สุด ที่ นร0507/ว(ล)/2893 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 25 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

กองตรวจสอบภายใน ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5387-3320-3  โทรสาร 0-5387-3324