กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Internal Audit
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา พ.ศ.2540
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2546
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2543
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2540
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง (เทียบเข้าเรียน)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือก
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขเพื่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาโครงการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบโท พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการ "การพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน" ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลอื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์แบบแบ่งหน่วยกิตของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ขาดแคลน และเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ขาดแคลน และเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ห้ามนักศึกษาจัดเก็บเงินจัดกิจกรรมของนักศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการขอขยายเวลาศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเปลี่ยนประเภทของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการพักในหอพัก พ.ศ.2541
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2541
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา พ.ศ.2541
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2544
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาวิชาการศึกษา ฝึกงาน ฝึกอบรมต่างประเทศ พ.ศ.2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาวิชาการศึกษาอิสระ พ.ศ.2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยชมรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยชมรม พ.ศ.2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภานักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยองค์การนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

กองตรวจสอบภายใน ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5387-3320-3  โทรสาร 0-5387-3324