กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Internal Audit
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
การกันเงินงบประมาณเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
การกำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณี การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแผนงาน/โครงการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัด
การกำหนดรหัสหมวดรายจ่ายย่อยงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพิ่มเติม
การแก้ไขรายการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามแบบ บก.11
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
การใช้รายจ่ายรายการเงินช่วยเหลือการครองชีพ
การเตรียมการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS
การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
การเปิดบัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินรายรับจากการให้บริการสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
กำหนดรหัสบัญชีย่อยบัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
กำหนดระยะเวลาในการคำนวณต้นทุนผลผลิต รายงานผลการคำนวณและแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน
แนวทางการปฏิบัติสำหรับโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
แนวทางบริหารจัดการมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ
แนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการในระบบ GFMIS
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัสงบประมาณที่จำแนกเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน
แบบใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
แบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน และแบบใบแจ้งการโอนกลับเงินงบประมาณแทนกันด้วยคอมพิวเตอร์
ผลการติดตามการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรการการบริหารงบประมาณและการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
มาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนเงินประจำงวดของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2544
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเหลือจ่าย พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณสำหรับหน่วยงานนำร่องตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ พ.ศ.2543
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 พ.ศ.2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขหนือเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559
ร่างหลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบรูณะทรัพย์สิน
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่จัดสรรสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (CS)
หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคำนวณต้นทุนผลผลิต
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีการฝึกอบรมสัมมนาการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อัตราราคางานต่อหน่วย

กองตรวจสอบภายใน ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5387-3320-3  โทรสาร 0-5387-3324