กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Internal Audit
การกำหนดตำแหน่งในสายงานเทคนิคการแพทย์ เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฏีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
การกำหนดประเภทตำแหน่งและชื่อสายงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการลาศึกษา
การรับเงินประจำตำแหน่งระหว่างลาพักผ่อนประจำปี
การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มขึ้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง
การให้อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการต่อไป
ข้อหารือการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
เงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินประจำตำแหน่ง ตามพระราชกฤษฏีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547
ตารางการเทียบตำแหน่งเพื่อการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน ประเภทผู้บริหาร จากเงินงบประมาณเงินรายได้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณผู้ช่วยคณบดี พ.ศ.2548
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ (1 ต.ค. 56 - 3 ก.พ. 57)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ (4 ก.พ. 57 เป็นต้นไป)
พระราชกฤษกีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการและผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2539
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารทั่วไป พ.ศ.2536
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2536
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2539
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2536
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ.2536
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง

กองตรวจสอบภายใน ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5387-3320-3  โทรสาร 0-5387-3324