งานอำนวยการ

น.ส.อรอนงค์ คำยอง

หัวหน้างานอำนวยการ

น.ส.แอนนา สุปินะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ