ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน
Tel. 0 5387 3321 , E-mail prasart@mju.ac.th