กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Internal Audit

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในผู้อำนวยการกอง

หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1

หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หัวหน้างานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ