กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Internal Audit

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ