ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

ปรับปรุงข้อมูล : 21/9/2559 13:23:23     ที่มา : กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 734

กลุ่มข่าวสาร :

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยคณะตรวจติดตามดังกล่าวได้เข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และความคืบหน้าในการดำเนินการ พร้อมสอบทานการติดตามประเมินผลของผู้รับจ้างสำรวจข้อมูล

อนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่เห็นชอบและกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย องค์กรอิสระ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ องค์กรศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐวิสาหกิจ และสถาบันอุดมศึกษา

ข่าวล่าสุด