Name
การกำหนดรหัสเลขที่หนังสือประจำหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2594 พ.ศ.2557 สำหรับผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ "การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล"