Name
การมอบอำนาจการอนุมัติโครงการกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการลาออกจากตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2541