นายประศาสน์ ก้องสมุทร
นักตรวจสอบภายใน


1/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/3/2564
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

6/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
31/3/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้