กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Internal Audit

ประวัติความเป็นมา

  • พ.ศ. 2542 สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มี "หน่วยตรวจสอบภายใน" ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการภายใน ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2542
  • พ.ศ. 2549 หน่วยตรวจสอบภายในขอจัดตั้งหน่วยงานเป็น "สำนักงานตรวจสอบภายใน" เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 7/2549 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงาน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2549
  • พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพของสำนักงานตรวจสอบภายในให้เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับและบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กันยายน 2552
  • พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงสร้างส่วนงานภายในใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้ปรับเปลี่ยนชื่อจากสำนักงานตรวจสอบภายในเป็น "กองตรวจสอบภายใน" เป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่สร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล