ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

นายประศาสน์ ก้องสมุทร

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน