งานตรวจสอบสายที่ 2

น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์

หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2

น.ส.บุญประภา จันทร์ทา

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ