ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นายประศาสน์ ก้องสมุทร

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน