งานตรวจสอบเงินงบประมาณ

น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์

นักตรวจสอบภายในชำนาญการ

น.ส.บุญประภา จันทร์ทา

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ