งานตรวจสอบเงินงบประมาณ

น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

น.ส.บุญประภา จันทร์ทา

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ