งานตรวจสอบเงินงบประมาณ

น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์

หัวหน้างานตรวจสอบเงินงบประมาณ

น.ส.บุญประภา จันทร์ทา

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ