งานบริหารและธุรการ

น.ส.อรอนงค์ คำยอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.แอนนา สุปินะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ